BF22140-24B

¥82.76

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA

BF3160-20B

¥82.76

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA

BF3100-20B

¥87.26

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA 输出:31000 cd/m2

BF20218-24B

¥87.26

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA

BF22160-24B

¥82.76

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA 输出:38000 cd/m2

BF26214-20B

¥87.26

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA

BF20125-28B

¥82.76

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA 输出:38000 cd/m2

BF22258-25B

¥91.36

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA 输出:38000 cd/m2

BF3250-20B

¥91.36

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA 输出:31000 cd/m2

BF3228-21B

¥86.64

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电压:1150V (Start), 460V (Operating) 电流:5mA

BF26250-24B

¥86.64

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA 输出:30000 cd/m2

BF20226-24B

¥91.36

零件状态:在售 类型:CCFL,三磷RGB白光灯 电流:5mA 输出:46000 cd/m2